برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ساختار نوشته: نقل‌قول

هرگاه انسان رنجی عظیم را در خود ایجاد کند و فریاد آن را بشنود و از یأس و ناامیدی درونی نمیرد و جان بدر ببرد، عظمت یافته است.

بد نیست این مطلب هم نگاه کنید
شهرگردی با دوچرخه